GestureDetector

GestureDetector GestureDetector({Key key, Widget child, GestureTapDownCallback onTapDown, GestureTapUpCallback onTapUp, GestureTapCallback onTap, GestureTapCancelCallback onTapCancel, GestureTapCallback onDoubleTap, GestureLongPressCallback onLongPress, GestureLongPressUpCallback onLongPressUp, GestureLongPressDragStartCallback onLongPressDragStart, GestureLongPressDragUpdateCallback onLongPressDragUpdate, GestureLongPressDragUpCallback onLongPressDragUp, GestureDragDownCallback onVerticalDragDown, GestureDragStartCallback onVerticalDragStart, GestureDragUpdateCallback…

Okumaya devam edin GestureDetector

LongPressDraggable

LongPressDraggable LongPressDraggable({Key key, @required Widget child, @required Widget feedback, T data, Axis axis, Widget childWhenDragging, Offset feedbackOffset: Offset.zero, DragAnchor dragAnchor: DragAnchor.child, int maxSimultaneousDrags, VoidCallback onDragStarted, DraggableCanceledCallback onDraggableCanceled, DragEndCallback onDragEnd, VoidCallback…

Okumaya devam edin LongPressDraggable

SnackBar

SnackBar SnackBar({ @required Widget content, Color backgroundColor, SnackBarAction action, Duration duration: _kSnackBarDisplayDuration, Animation animation }) Scaffold.of(context).showSnackBar() açıklama Ekranın alt kısmında kısa bir süre görüntülenen isteğe bağlı eylem ile hafif bir…

Okumaya devam edin SnackBar

ExpansionPanel

ExpansionPanel ExpansionPanel({@required ExpansionPanelHeaderBuilder headerBuilder, @required Widget body, bool isExpanded: false }) açıklama Sayfanın üzerine bir genişlemeli panel sunar. parametreler ExpansionPanel({ @required ExpansionPanelHeaderBuilder headerBuilder, @required Widget body, bool isExpanded: false })…

Okumaya devam edin ExpansionPanel

BottomSheet

BottomSheet  BottomSheet({ AnimationController animationController, bool enableDrag: true, double elevation: 0.0, @required VoidCallback onClosing, @required WidgetBuilder builder }) açıklama Paylaş yada kamera seç gibi alttan yukarı doğru açılan bir panel sunar.…

Okumaya devam edin BottomSheet

AlertDialog

AlertDialog AlertDialog({ Widget title, EdgeInsetsGeometry titlePadding, TextStyle titleTextStyle, Widget content, TextStyle contentTextStyle, List actions, Color backgroundColor, double elevation, String semanticLabel, ShapeBorder shape }) açıklama Bir uyarı pencesi sunar örneğin “İptal”…

Okumaya devam edin AlertDialog

SimpleDialog

SimpleDialog SimpleDialog({ Widget title, List children, Color backgroundColor, double elevation, String semanticLabel, ShapeBorder shape }) açıklama Basit iletişim kutusu oluşturur.Örneğin bir seçim listesi sunabilir. parametreler SimpleDialog( title: const Text('Select assignment'),…

Okumaya devam edin SimpleDialog

Date & Time Pickers

Date & Time Pickers Future showDatePicker ({ @required BuildContext context, @required DateTime initialDate, @required DateTime firstDate, @required DateTime lastDate, SelectableDayPredicate selectableDayPredicate, DatePickerMode initialDatePickerMode: DatePickerMode.day, Locale locale, TextDirection textDirection, TransitionBuilder builder…

Okumaya devam edin Date & Time Pickers

Slider

Slider Slider({ @required double value, @required ValueChanged onChanged, ValueChanged onChangeStart, ValueChanged onChangeEnd, double min: 0.0, double max: 1.0, int divisions, String label, Color activeColor, Color inactiveColor, SemanticFormatterCallback semanticFormatterCallback }) açıklama…

Okumaya devam edin Slider

Switch

Switch Switch({Key key, @required bool value, @required ValueChanged onChanged, Color activeColor, Color activeTrackColor, Color inactiveThumbColor, Color inactiveTrackColor, ImageProvider activeThumbImage, ImageProvider inactiveThumbImage, MaterialTapTargetSize materialTapTargetSize, DragStartBehavior dragStartBehavior: DragStartBehavior.down }) açıklama Açma /…

Okumaya devam edin Switch

Radio

Radio Radio({ @required T value, @required T groupValue, @required ValueChanged onChanged, Color activeColor, MaterialTapTargetSize materialTapTargetSize }) açıklama Yuvarlak seçenek widgeti. parametreler Radio({ @required T value, @required T groupValue, @required ValueChanged…

Okumaya devam edin Radio

Checkbox

Checkbox Checkbox({ @required bool value, bool tristate: false, @required ValueChanged onChanged, Color activeColor, Color checkColor, MaterialTapTargetSize materialTapTargetSize }) açıklama Dikdörtgen onay kutusu widgeti. parametreler Checkbox({ @required bool value, tristate: false,…

Okumaya devam edin Checkbox

TextField

TextField TextField({Key key, TextEditingController controller, FocusNode focusNode, InputDecoration decoration: const InputDecoration(), TextInputType keyboardType, TextInputAction textInputAction, TextCapitalization textCapitalization: TextCapitalization.none, TextStyle style, TextAlign textAlign: TextAlign.start, TextDirection textDirection, bool autofocus: false, bool obscureText:…

Okumaya devam edin TextField

FormField

FormField FormField({ @required FormFieldBuilder builder, FormFieldSetter onSaved, FormFieldValidator validator, T initialValue, autovalidate: false, enabled: true }) açıklama Tek bir form alanı oluşturur. parametreler FormField({ key, // benzersiz key builder: (FormFieldState…

Okumaya devam edin FormField

RawKeyboardListener

RawKeyboardListener RawKeyboardListener({ focusNode, onKey, child }) açıklama Kullanıcı klavyedeki bir tuşa bastığında veya bıraktığında yakalayan widget. parametreler RawKeyboardListener({ @required FocusNode focusNode, @required ValueChanged onKey, @required Widget child })

Okumaya devam edin RawKeyboardListener

Form

Form Form({ @required Widget child, autovalidate: false, onWillPop, onChanged }) açıklama Form widgetlerini bir arada tutan widget. Parametreler GlobalKey : Tüm uygulama boyunca benzersiz olan bir anahtar. GlobalKey öğeleri benzersiz…

Okumaya devam edin Form

ButtonBar

ButtonBar ButtonBar({ alignment, mainAxisSize, children }) açıklama Butonlardan oluşan buton kümesi. parametreler ButtonBar({ MainAxisAlignment alignment: MainAxisAlignment.end, //Çocukların yatay eksen boyunca nasıl yerleştirilmesi gerektiği. MainAxisSize mainAxisSize: MainAxisSize.max, // eksen uzunlugu na…

Okumaya devam edin ButtonBar

DropdownButton

DropdownButton DropdownButton({ List items, T value, ValueChanged onChanged }) açıklama Basıldığında açılır kapanir alt menu açan buton. parametreler String dropdownValue = 'One'; Widget build(BuildContext context) { return Scaffold( body: Center(…

Okumaya devam edin DropdownButton

PopupMenuButton

PopupMenuButton PopupMenuButton({ itemBuilder, onSelected }) açıklama Basıldığında bir popup menü açan buton. parametreler PopupMenuButton( onSelected: seçildiğinde gerçekleşecek olay.Bri fonksiyon atanabilir elevation: yükseklik. Menünün altında gölge yükseklik. initialValue: varsayılan olarak bir…

Okumaya devam edin PopupMenuButton

IconButton

IconButton IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_play), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), açıklama İkon buton. parametreler IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_play), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), örnek uygulama import 'package:flutter/material.dart'; void main(){ runApp(new…

Okumaya devam edin IconButton