Date & Time Pickers

Date & Time Pickers Future showDatePicker ({ @required BuildContext context, @required DateTime initialDate, @required DateTime firstDate, @required DateTime lastDate, SelectableDayPredicate selectableDayPredicate, DatePickerMode initialDatePickerMode: DatePickerMode.day, Locale locale, TextDirection textDirection, TransitionBuilder builder…

Okumaya devam edin Date & Time Pickers

Radio

Radio Radio({ @required T value, @required T groupValue, @required ValueChanged onChanged, Color activeColor, MaterialTapTargetSize materialTapTargetSize }) açıklama Yuvarlak seçenek widgeti. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin Radio

Checkbox

Checkbox Checkbox({ @required bool value, bool tristate: false, @required ValueChanged onChanged, Color activeColor, Color checkColor, MaterialTapTargetSize materialTapTargetSize }) açıklama Dikdörtgen onay kutusu widgeti. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin Checkbox

TextField

TextField TextField({Key key, TextEditingController controller, FocusNode focusNode, InputDecoration decoration: const InputDecoration(), TextInputType keyboardType, TextInputAction textInputAction, TextCapitalization textCapitalization: TextCapitalization.none, TextStyle style, TextAlign textAlign: TextAlign.start, TextDirection textDirection, bool autofocus: false, bool obscureText:…

Okumaya devam edin TextField

FormField

FormField FormField({ @required FormFieldBuilder builder, FormFieldSetter onSaved, FormFieldValidator validator, T initialValue, autovalidate: false, enabled: true }) açıklama Tek bir form alanı oluşturur. parametreler

Okumaya devam edin FormField

RawKeyboardListener

RawKeyboardListener RawKeyboardListener({ focusNode, onKey, child }) açıklama Kullanıcı klavyedeki bir tuşa bastığında veya bıraktığında yakalayan widget. parametreler

Okumaya devam edin RawKeyboardListener

Form

Form Form({ @required Widget child, autovalidate: false, onWillPop, onChanged }) açıklama Form widgetlerini bir arada tutan widget. Parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin Form

ButtonBar

ButtonBar ButtonBar({ alignment, mainAxisSize, children }) açıklama Butonlardan oluşan buton kümesi. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin ButtonBar

DropdownButton

DropdownButton DropdownButton({ List<DropdownMenuItem> items, T value, ValueChanged onChanged }) açıklama Basıldığında açılır kapanir alt menu açan buton. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin DropdownButton

PopupMenuButton

PopupMenuButton PopupMenuButton({ itemBuilder, onSelected }) açıklama Basıldığında bir popup menü açan buton. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin PopupMenuButton

IconButton

IconButton IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_play), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), açıklama İkon buton. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin IconButton

FloatingActionButton

FloatingActionButton FloatingActionButton( onPressed: () {},tooltip, child, ) açıklama Sayfanın üzerinde yüzen buton. Parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin FloatingActionButton

FlatButton

FlatButton FlatButton({ onPressed, textColor, padding, child }) açıklama Zemine yapışık buton. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin FlatButton

RaisedButton

RaisedButton RaisedButton({ onPressed, textColor, padding, child }) açıklama Zeminden hafif yükseltilmiş buton. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin RaisedButton

Navigator.replaceRouteBelow

Navigator.replaceRouteBelow Navigator.replaceRouteBelow( context, anchorRoute, newRoute, ) açıklama verilen bir geçmiş sayfa(anchorRoute)nın altındaki sayfayı sil. yerine yeni sayfa(newRoute) geçir. parametreler

Okumaya devam edin Navigator.replaceRouteBelow