RotationTransition

RotationTransition RotationTransition({Key key, @required Animation turns, Alignment alignment: Alignment.center, Widget child }) açıklama Bir widget’in rotasypnunu değiştiren animasyon oluşturur.. parametreler RotationTransition({ Key key, @required Animation turns, //Çocuğun dönüşünü kontrol eden…

Okumaya devam edin RotationTransition

PositionedTransition

PositionedTransition PositionedTransition({Key key, @required Animation rect, @required Widget child }) açıklama child widgeti bir yerden diğerine taşıma animasyonu oluşturur. parametreler PositionedTransition({ Key key, @required Animation rect, //Çocuğun boyutunu ve konumunu…

Okumaya devam edin PositionedTransition

FadeTransition

FadeTransition FadeTransition({Key key, @required Animation opacity, bool alwaysIncludeSemantics: false, Widget child }) açıklama Bir widget’in opaklığını değiştirerek animasyon oluşturur. parametreler FadeTransition({ Key key, @required Animation opacity, // child widget opaklığını…

Okumaya devam edin FadeTransition

DecoratedBoxTransition

DecoratedBoxTransition DecoratedBoxTransition({Key key, @required Animation decoration, DecorationPosition position: DecorationPosition.background, @required Widget child }) açıklama Dekorasyonunun farklı özelliklerini canlandıran bir DecoratedBox ‘nun hareketli versiyonu. parametreler DecoratedBoxTransition({ Key key, @required Animation decoration,…

Okumaya devam edin DecoratedBoxTransition

AnimatedBuilder

AnimatedBuilder AnimatedBuilder({Key key, @required Listenable animation, @required TransitionBuilder builder, Widget child }) açıklama Animasyon oluşturmak için genel amaçlı bir widget. parametreler AnimatedBuilder({ Key key, @required Listenable animation, @required TransitionBuilder builder,…

Okumaya devam edin AnimatedBuilder

Hero

Hero Hero({Key key, @required Object tag, CreateRectTween createRectTween, HeroFlightShuttleBuilder flightShuttleBuilder, TransitionBuilder placeholderBuilder, bool transitionOnUserGestures: false, @required Widget child }) açıklama Child widgeti hero yapan widget. parametreler Hero({ Key key, @required…

Okumaya devam edin Hero

AnimatedCrossFade

AnimatedCrossFade AnimatedCrossFade({Key key, @required Widget firstChild, @required Widget secondChild, Curve firstCurve: Curves.linear, Curve secondCurve: Curves.linear, Curve sizeCurve: Curves.linear, AlignmentGeometry alignment: Alignment.topCenter, @required CrossFadeState crossFadeState, @required Duration duration, AnimatedCrossFadeBuilder layoutBuilder: defaultLayoutBuilder…

Okumaya devam edin AnimatedCrossFade

AnimatedContainer

AnimatedContainer AnimatedContainer({Key key, AlignmentGeometry alignment, EdgeInsetsGeometry padding, Color color, Decoration decoration, Decoration foregroundDecoration, double width, double height, BoxConstraints constraints, EdgeInsetsGeometry margin, Matrix4 transform, Widget child, Curve curve: Curves.linear, @required Duration…

Okumaya devam edin AnimatedContainer

BackdropFilter

BackdropFilter BackdropFilter({Key key, @required ImageFilter filter, Widget child }) açıklama Mevcut içeriğe bir filtre uygulayan bir widget.

Okumaya devam edin BackdropFilter

CustomPaint

CustomPaint CustomPaint({Key key, CustomPainter painter, CustomPainter foregroundPainter, Size size: Size.zero, bool isComplex: false, bool willChange: false, Widget child }) açıklama Çizim yapabileceğiniz bir tuval sağlayan bir widget.

Okumaya devam edin CustomPaint

ClipRect

ClipRect ClipRect({Key key, CustomClipper clipper, Clip clipBehavior: Clip.hardEdge, Widget child }) açıklama Child widgetini diktörtgen şekilde kırpan widget.

Okumaya devam edin ClipRect

ClipPath

ClipPath ClipPath({Key key, CustomClipper clipper, Clip clipBehavior: Clip.antiAlias, Widget child }) açıklama Bir kırpma yolu kullanarak cgild widgetini kırpan widget.

Okumaya devam edin ClipPath

ClipOval

ClipOval ClipOval({Key key, CustomClipper clipper, Clip clipBehavior: Clip.antiAlias, Widget child }) açıklama Child widgetini oval olarak kırpan widget.

Okumaya devam edin ClipOval

RotatedBox

RotatedBox RotatedBox({Key key, @required int quarterTurns, Widget child }) açıklama Child widgetine döndürme rotasyon uygular.Bir çeyrek turu tam sayı olarak 1 e eşittir.

Okumaya devam edin RotatedBox

FractionalTranslation

FractionalTranslation FractionalTranslation({Key key, @required Offset translation, bool transformHitTests: true, Widget child }) açıklama Child widgetine kesirli boyutlandırma widget.

Okumaya devam edin FractionalTranslation

Opacity

Opacity Opacity({Key key, @required double opacity, bool alwaysIncludeSemantics: false, Widget child }) açıklama Çocuğunu kısmen şeffaf yapan bir widget. Örnek Opacity( opacity: _visible ? 1.0 : 0.0, child: const Text('Now…

Okumaya devam edin Opacity

Transform

Transform Transform({Key key, @required Matrix4 transform, Offset origin, AlignmentGeometry alignment, bool transformHitTests: true, Widget child }) //Çocuğunu dönüştüren bir widget oluşturur. Transform.rotate({Key key, @required double angle, Offset origin, AlignmentGeometry alignment:…

Okumaya devam edin Transform

Draggable

Draggable Draggable({Key key, @required Widget child, @required Widget feedback, T data, Axis axis, Widget childWhenDragging, Offset feedbackOffset: Offset.zero, DragAnchor dragAnchor: DragAnchor.child, Axis affinity, int maxSimultaneousDrags, VoidCallback onDragStarted, DraggableCanceledCallback onDraggableCanceled, DragEndCallback…

Okumaya devam edin Draggable

Dismissible

Dismissible Dismissible({@required Key key, @required Widget child, Widget background, Widget secondaryBackground, ConfirmDismissCallback confirmDismiss, VoidCallback onResize, DismissDirectionCallback onDismissed, DismissDirection direction: DismissDirection.horizontal, Duration resizeDuration: const Duration(milliseconds: 300), Map<DismissDirection, double> dismissThresholds: const {},…

Okumaya devam edin Dismissible

DragTarget

DragTarget DragTarget({Key key, @required DragTargetBuilder builder, DragTargetWillAccept onWillAccept, DragTargetAccept onAccept, DragTargetLeave onLeave }) açıklama Sürüklenebilir bir widget bırakıldığında veri alan bir widget. Sürüklenebilir bir sürükleme hedefinin üzerine sürüklendiğinde, sürükleme hedefine…

Okumaya devam edin DragTarget