leading

leading

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,...}), body,}), }) 

açıklama

leading ataması yapılmamışsa flutter otomatik olarak oluşturur ve draver ile sekronize açalışır. safya geçişinde ise geri duğmesi olarak yerini alır.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,...}), body,}), }) 

parametreler

appBar: AppBar({
             title:  Text()
             backgroundColor:  Colors.red  // appbar arkaplan rengini değiştitr
             brightness:  Brightness.dark  // appbar karanlık mı parlak mı olacak.
             automaticallyImplyLeading: true , // leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir.
             leading: Builder(builder: (BuildContext context) {
                         return IconButton( 
                                   icon: const Icon(Icons.menu), 
                                   onPressed: () { Scaffold.of(context).openDrawer(); }, 
                                   tooltip: MaterialLocalizations.of(context).openAppDrawerTooltip,
                                  );
                                 },
                              ),  

                      //leading ataması yapılmamıssa flutter otomatik olarak oluşturur ve draver ile sekronize açalışır. safya gecisinde ise geri dugmesi olarak yerini alır.
                      //false verilirse appar içinde geri widget gizlenir. 
                      //manuel ataması widget oluşturucu olan Builder(builder: ) ile yapılır. sayfadaki draver ile senkronize çalışması için sayafa context ine ihtiyac duyar.

             actions:  [ IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_play),   tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ),
                       IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add),    tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ),
                       IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add_check), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), 
                     ],
                        // appBar sağında tıklanabilir widgetler grubu oluşturur. IconButtons, PopupMenuButton gibi...
             bottom: TabBar(
                             controller: TabController({ initialIndex: 0, @required int length, @required TickerProvider vsync }) yada
                                      DefaultTabController({ @required length, initialIndex: 0, @required Widget child})

                             tabs: [
                                   Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)),
                                   Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)),
                                   Tab(icon: Icon(Icons.directions_bike)),
                                 ],
                          ),
            }) 

örnek uygulama

leading-orn
 
import "package:flutter/material.dart";

void main()
{
 runApp(MaterialApp(
  title: "AndroidMonks",
  home: Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Androidmonks"),
    actions: [
     Icon(Icons.comment),
     Icon(Icons.settings),
    ],
    backgroundColor: Colors.deepOrangeAccent,
    elevation: 50.0,
    leading: Icon(Icons.menu),
   ),
  ),
 ));
}
 

Bir cevap yazın