home

home

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), }) 

açıklama

Uygulama ekranı, kullanıcının gördüğü ekran. appbar üstbarı, örneğin websitelerinde sitenin ismi ve logosunun bulunduğu kısma karşılık gelir. body alt kısmı temsil eder örneğin web sitelerinde sitenin ismi ve logosunun bulunduğu kısmın altında kalan içeriğin gösterildiği alana karşılık gelir.

konum

MaterialApp({ title,theme,home: Scaffold({ appBar, body,.. }) }) 

parametreler

home: Scaffold({ appBar, body,.. }) // Uygulma ekranı, kullanıcının gördüğü ekran. appbar üstbarı, örneğin websitelerinde sitenin ismi ve logosunun bulunduğu kısma karşılık gelir, 
// body alt kısmı temsil eder örneğin websitelerinde sitenin ismi ve logosunun bulunduğu kısmın altında kalan içeriğin gösterildiği alana karşılık gelir.
appBar: AppBar({ leading, title, actions, backgroundColor,.. })
automaticallyImplyLeading:false ,  // leading in otomatik oluşturulmasını kontrol eder. false ise oluşturulmaz varsayılanı true dur.
leading:Builder()     //leading ataması yapılmamıssa flutter otomatik olarak oluşturur ve drawer ile sekronize çalışır. safya geçişinde ise geri dügmesi olarak yerini alır.
 //false verilirse appar içinde geri widget gizlenir. 
 //manuel ataması widget oluşturucu olan Builder(builder: ) ile yapılır. sayfadaki drawer ile senkronize çalışması için sayafa context ine ihtiyac duyar.
title: Text()  
actions:[],    // appBar sağında tıklanabilir widgetler grubu oluşturur. IconButtons, PopupMenuButton gibi...
backgroundColor: Colors.red  // appbar arkaplan rengini değiştitr

body: () // widget alır ana appbar altında kalan herşey
 

örnek uygulama


import 'package:flutter/material.dart';

void main()
{
 runApp(MaterialApp(
  title: 'AndroidMonks',
  home: Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Androidmonks'),
    backgroundColor: Colors.orangeAccent,
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(backgroundColor: Colors.orangeAccent,onPressed: null,child: Text('Press'),),
   body: Container(child: ListView(children: [
    Text('Body Content 1',style: TextStyle(fontStyle: FontStyle.italic),),
    Text('Body Content 2',style: TextStyle(fontStyle: FontStyle.italic),)
   ],),),
   bottomNavigationBar:new BottomNavigationBar(fixedColor: Colors.orangeAccent,items: [
    new BottomNavigationBarItem(
     icon: new Icon(Icons.home),
     title: new Text("Home"),
    ),
    new BottomNavigationBarItem(
     icon: new Icon(Icons.comment),
     title: new Text("Comments"),
    )
   ]),
   persistentFooterButtons: [new Text('Sample Persistent Footer'),
   new Icon(Icons.airline_seat_flat),],
   drawer: Drawer(child: ListView(
    children: [
     new DrawerHeader(child: Icon(Icons.account_box,size: 90,),
     decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.orangeAccent
       ),
      ),
     Text('Menu Item 1'),
     Text('Menu Item 2')
     ],
    ),
   ),
  ),
 ));
}
 

Bir cevap yazın