FloatingActionButton

FloatingActionButton

FloatingActionButton( onPressed: () {},tooltip, child, )

açıklama

Sayfanın üzerinde yüzen buton.

Parametreler

Scaffold( appBar, body,
  floatingActionButton: FloatingActionButton( // Scaffold parametrisi olan floatActionButton a atanır
   onPressed: _fonksiyonadi, // bir fonksiyon tetikler
   tooltip: 'Basılınca bir artır', // Düğmeye basıldığında gerçekleşecek eylemi açıklayan metin
   child: Icon(Icons.add), // floatingActionButton icon tipi<br />
  ),
  floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked, //floatingActionButton buton sayfada nerde dursun<br />
 );

örnek uygulama

persistentFooterButtons-orn


import 'package:flutter/material.dart';
void main()
{
 runApp(MaterialApp(
  title: 'AndroidMonks',
  home: Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Androidmonks'),
    backgroundColor: Colors.orangeAccent,
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(backgroundColor: Colors.orangeAccent,onPressed: null,child: Text('Press'),),
   body: Container(child: ListView(children: <Widget>[
    Text('Body Content 1',style: TextStyle(fontStyle: FontStyle.italic),),
    Text('Body Content 2',style: TextStyle(fontStyle: FontStyle.italic),)
   ],),),
   bottomNavigationBar:new BottomNavigationBar(fixedColor: Colors.orangeAccent,items: [
    new BottomNavigationBarItem(
     icon: new Icon(Icons.home),
     title: new Text("Home"),
    ),
    new BottomNavigationBarItem(
     icon: new Icon(Icons.comment),
     title: new Text("Comments"),
    )
   ]),
   persistentFooterButtons: <Widget>[new Text('Sample Persistent Footer'),
   new Icon(Icons.airline_seat_flat),],
   drawer: Drawer(child: ListView(
    children: <Widget>[
     new DrawerHeader(child: Icon(Icons.account_box,size: 90,),
     decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.orangeAccent
       ),
      ),
     Text('Menu Item 1'),
     Text('Menu Item 2')
     ],
    ),
   ),
  ),
 ));
}

Bir cevap yazın