Veri Tipleri​

Veri Tipleri​

numbers     int, double               deger tipi
strings        metinsel ifade          deger tipi    (referans tipli fakat deger tipi kabul edilir)
booleans   true, false                 deger tipi
lists            List                           referans tipi
maps         Map                          referans tipi

num(int, double)​

int ornekint = 10;
double ornekdouble = 0.5;

int (İnteger) Tamsayı : Tamsayı değerleri kesirli olmayan değerleri, yani ondalık işareti olmayan sayısal değerleri temsil eder.
Örneğin, “10” değeri bir tamsayıdır. Tamsayı değişmezleri int anahtar sözcüğü kullanılarak gösterilir.

double Kesirli sayı : Kesirli sayısal değerleri, yani ondalık basamaklı değerleri ifade eder.
Örneğin, “0.5” değeri. Double anahtar sözcüğü kayan nokta değişmezlerini temsil etmek için kullanılır.

abs(), ceil(), and floor() sahiptir.
bitsel işlemler int clasının altında << gibi ifadelerle sağlanır.
double foo= 1.0; int foo = 1; int değerler otomatik olarak double tipine çevrilir. 1 -> 1.0 dır aslında.

Dönüşümler :
// String -> int
int one = int.parse(‘1’);
 
// String -> double
var onePointOne = double.parse(‘1.1’);
 
// int -> String
String oneAsString = 1.toString();
assert(oneAsString == ‘1’);
 
// double -> String
String piAsString = 3.14159.toStringAsFixed(2);
assert(piAsString == ‘3.14’);
 
Bitsel işlemler int clasında desteklenir
assert((3 << 1) == 6);  // 0011 << 1 == 0110
assert((3 >> 1) == 1); // 0011 >> 1 == 0001
assert((3 | 4) == 7); // 0011 | 0100 == 0111

String

String ornekstring = “elma”; 

String bir karakter dizisini yani bir metinsel ifadeyi temsil eder. Örneğin, isim, adres vb. Bazı verileri saklayacaksanız, dize veri tipi kullanılmalıdır. Dart dizisi bir UTF-16 kod birimi dizisidir. Runes, bir UTF-32 kod birimi dizisini temsil etmek için kullanılır.

String anahtar sözcüğü kullanılır. Metinsel ifadeleri tek veya çift tırnak içinde kullanmalısınız.
Kullanım şekilleri:
var s1 = ‘Single quotes work well for string literals.’;
var s2 = “Double quotes work just as well.”;
var s3 = ‘It\’s easy to escape the string delimiter.’;
var s4 = “It’s even easier to use the other delimiter.”;
 
var s1 = ‘String ‘
‘concatenation’
” works even over line breaks.”;
  print(s1);  // Çıktısı :   String concatenation works even over line breaks.
 
 var s1 = ”’
You can create
multi-line strings like this one.
”’;
var s2 = “””This is also a
multi-line string.”””;
çıktısı :You can create
multi-line strings like this one.
This is also a
multi-line string.
 
String elma = “elma”;
String yazi = “Bu bir $elma  elmadır. Bu ${elma.toUpperCase() == ‘ELMA’ ? ‘büyük harfli bir ELMA dır’ : ‘küçük harfli bir $elma dır’ }   “;
 
// These work in a const string.
const aConstNum = 0;
const aConstBool = true;
const aConstString = ‘a constant string’;
Çalışır
const validConstString = ‘$aConstNum $aConstBool $aConstString’;
 
// These do NOT work in a const string.
var aNum = 0;
var aBool = true;
var aString = ‘a string’;
const aConstList = [1, 2, 3];
Çalışmaz!!!
// const invalidConstString = ‘$aNum $aBool $aString $aConstList’;

Bloen(bool)

bool: true, false
bool ornekbool = true;

Bloen olamayan degerleri bloen türü değer donduren şart ifadeleriyle kullanmak yanlışıtır. Bunun yerine ture göre bir şart kullanılmalıdır.
0(sıfır) false olarak kabul edilir ama true – false diye kontrol etmek yanlıştır bunun yerine kullanım şekilleri şöyledir.
// Check for an empty string. Boş mu?
var fullName = ”;
assert(fullName.isEmpty);

// Check for zero. Sıfır mı?
var hitPoints = 0;
assert(hitPoints <= 0);

// Check for null. Null mu?
var unicorn;
assert(unicorn == null);

// Check for NaN. Nan mı?
var iMeantToDoThis = 0 / 0;
assert(iMeantToDoThis.isNaN);

Lists-Listeler

List<int> yeniliste = new List(3); // int türünde 3 elemanlı liste tanımlanıyor.listeler için aslında bildiğimiz arrayler diyebiliriz.
Veri türleri list  ve map, bir nesne koleksiyonunu temsil etmek için kullanılır. Liste sıralı bir nesne grubudur.
Dart’daki Liste veri türü, diğer programlama dillerinde bir dizi/array kavramı ile eş anlamlıdır.
Map veri tipi, anahtar / değer çiftleri olarak bir değerler kümesini temsil eder(iki boyutlu array gibi).
List yeniliste = new List(3); // int türünde 3 elemanlı liste tanımlanıyor.
array yapılarıdır
var dizilistarray = [10,20,30];   yada List dizilistarray = [10,20,30];   yada  var list = [];
 dizi eleman sayısı :    dizilistarray.leght;
 dizi son eleman    :        dizilistarray.leght-1;
 dizi eleman ekle  :dizilistarray.add();
[‘en’, ‘es’].contains(locale.languageCode); //true false verir.

Maps-Haritalar

var mapornegi = {
     ‘first’: ‘partridge’,// Anahtar: Değer
     ‘second’: ‘turtledoves’,
    ‘fifth’: ‘golden rings’
};

Veri türleri list  ve map, bir nesne koleksiyonunu temsil etmek için kullanılır. Liste sıralı bir nesne grubudur. 
Dart’daki Liste veri türü, diğer programlama dillerinde bir dizi/array kavramı ile eş anlamlıdır.
Map veri tipi, anahtar / değer çiftleri olarak bir değerler kümesini temsil eder(iki boyutlu array gibi). 
Aslınd anahtar-değer tip-güvenli bir objedir.
 
Aşağıdaki var gifts aslinda Map<String, String> gift ; tir .  nobleGases aslinda Map nobleGases ; tir  
 
var gifts = {
 // Key:    Value
 ‘first’: ‘partridge’,
 ‘second’: ‘turtledoves’,
 ‘fifth’: ‘golden rings’
};
 
var nobleGases = {
 2: ‘helium’,
 10: ‘neon’,
 18: ‘argon’,
};
 
Map nesnesi tanımı diğer örneği:
var gifts = Map();
gifts[‘first’] = ‘partridge’;
gifts[‘second’] = ‘turtledoves’;
gifts[‘fifth’] = ‘golden rings’;
 
var nobleGases = Map();
nobleGases[2] = ‘helium’;
nobleGases[10] = ‘neon’;
nobleGases[18] = ‘argon’;
 
derleme zamanı DONUK MAp için :  
final constantMap = const {
 2: ‘helium’,
 10: ‘neon’,
 18: ‘argon’,
};

Bir cevap yazın