Operatörler

  • Post Category:Genel
  • Post Comments:0 Yorum

Operatörler

a. Mantıksal  (!ifade, &&, ||)
b. Sayısal     (+, – , -deger, *, /, ~/, %)
                                                          b = ++a;   Önce a değerini arttır, sonra b değerine ata.
                                                          b = a++;   Önce a değerini b değerine ata, sonra a değerini arttır.
                                                        (10 ~/ 4); // Çıktı: 2
c. Eşitlik ve İlişkisel Operatörler    (==, !=, >, <, >=, <=)
d. Tür Test Operatörleri  (as, is, is!)
                                                          if(text is String) => print((text as String).length);
e. Atama Operatörleri  (= )
                                                         a ??= b;    Eğer a’nın değeri null ise, b’nin değerini a’ya ata
                                                         a *= 5; //  a değerini 5 ile çarpıp kendisine atar.

Mantıksal operatörler

Mantıksal operatörler, iki veya daha fazla koşulu birleştirmek için kullanılır. Mantıksal operatörler bir Boolean değeri döndürür.
A değişkeninin değerinin 5 ve B’nin 10 olduğunu varsayalım.
 
&&      AND  //Ve – İşleç, yalnızca belirtilen tüm ifadeler true olduğunda
(A> 10 ve B> 10) //Yanlıştır.
 
||      OR      //VEYA – Belirtilen ifadelerden en az biri doğruysa, operatör true değerini döndürür
(A> 10 || B> 10) //Doğru.
 
!      NOT    //Operatör ifadenin sonucunun tersini döndürür.
Örneğin:
! (7> 5) yanlış döndürür
! (A> 10) //true.

Sayısal Operatörler

+  toplamak
–  çıkarmak
  -expr ifadenin işaretini tersten kullanın)
  * Çarpmak
  /  bölmek
  ~ /  bir tamsayı sonucu döndürerek  böl
  %  bölünenin kalanını al (mod)
  ++  bir artırk
  — bir azalmak

Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

A değerinin 5 ve B’nin 10 olduğunu varsayalım.
 
büyüktür > küçüktür   // (A> B) false
küçüktür  < büyüktür  // (A <B) true
> = Büyük veya eşittir (A> = B) false
<= Küçük veya eşittir (A <= B) true
== eşitlik      //       (A == B) true
! = Eşit değil //(A! = B) true

Test Operatörleri

Bu operatörler, çalışma zamanında tipleri kontrol etmek için kullanışlıdır.
 
is // Nesne belirtilen tipte ise true
is!  //Nesne belirtilen tipte ise false

Atama Operatörleri

(Basit Atama) //Sağ taraf işlenenden sol taraf işlenene değerleri atar
Örn : C = A + B, A + B’nin değerini C’ye atayacaktır.
 
?? =  //Değeri yalnızca değişken null ise atayın
 
+ = (Ekleme ve Atama)  //her ikisini topla ve sonucu sol tarafa ata.
Örn : C + = A, C = C + A’ya eşdeğerdir.
 
─ = (Çıkartma ve Atama) //Sol taraftan sağ taraftarı çıkar ve sonucu sol tarafa ata.
Ör : C – = A, C = C – A’ya eşittir.
 
* = (Çarpma ve Atama)  //her ikisini çarp ve sonucu sol tarafa ata.
Örn : C * = A, C = C * A’ya eşdeğerdir.
 
/ = (Böl ve Ata) Sol bölü sağ ve sonucu sola ata.
 
Not – Aynı mantık Bitwise operatörleri için de geçerlidir, bu yüzden ≪ =, ≫ =, ≫ =, ≫ =, | = ve ^ = olacaktır.

Bitsel Operatörler

 AND      a & b      //Her iki işlenenin karşılık gelen bitlerinin olduğu her bit pozisyonunda bir tane döndürür.
 OR        a | b        // Her bir iş bitindeki ya da her iki işlenenin karşılık gelen bitlerinin olduğu bit pozisyonunda bir tane döndürür.
 XOR     a ^ b       // Her iki iş pozisyonunda da karşılık gelen bitlerin her ikisinin de bunlardan biri olmadığına dair bir bit döndürür.
 NOT     ~ a             // Operandının bitlerini tersine çevirir.
Left shift     a ≪ b      // İkilik gösterimi b (<32) bitleri sola kaydırır, sıfırdan sağa kaydırır.
 right shift   a ≫ b      //İkilik gösterimi b (<32) bitleri sağa kaydırır, kaydırılan bitleri atar.

Bir cevap yazın