Operatörler

  • Post Category:Genel
  • Post Comments:0 Yorum

Operatörler

a. Mantıksal  (!ifade, &&, ||)b. Sayısal     (+, – , -deger, *, /, ~/, %)                                                          b = ++a;   Önce a değerini arttır, sonra b değerine ata.                                                          b = a++;   Önce a değerini b değerine ata, sonra a değerini arttır.                                                        (10 ~/ 4); // Çıktı: 2c. Eşitlik ve İlişkisel Operatörler    (==, !=, >, <, >=, <=)d. Tür Test Operatörleri  (as, is, is!)                                                          if(text is String) => print((text as String).length);e. Atama Operatörleri  (= )                                                         a ??= b;    Eğer a’nın değeri null ise, b’nin değerini a’ya ata                                                         a *= 5; //  a değerini 5 ile çarpıp kendisine atar.

Mantıksal operatörler

Mantıksal operatörler, iki veya daha fazla koşulu birleştirmek için kullanılır. Mantıksal operatörler bir Boolean değeri döndürür.A değişkeninin değerinin 5 ve B’nin 10 olduğunu varsayalım. &&      AND  //Ve – İşleç, yalnızca belirtilen tüm ifadeler true olduğunda(A> 10 ve B> 10) //Yanlıştır. ||      OR      //VEYA – Belirtilen ifadelerden en az biri doğruysa, operatör true değerini döndürür(A> 10 || B> 10) //Doğru. !      NOT    //Operatör ifadenin sonucunun tersini döndürür.Örneğin:! (7> 5) yanlış döndürür! (A> 10) //true.

Sayısal Operatörler

+  toplamak-  çıkarmak  -expr ifadenin işaretini tersten kullanın)  * Çarpmak  /  bölmek  ~ /  bir tamsayı sonucu döndürerek  böl  %  bölünenin kalanını al (mod)  ++  bir artırk  — bir azalmak

Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

A değerinin 5 ve B’nin 10 olduğunu varsayalım. büyüktür > küçüktür   // (A> B) falseküçüktür  < büyüktür  // (A <B) true> = Büyük veya eşittir (A> = B) false<= Küçük veya eşittir (A <= B) true== eşitlik      //       (A == B) true! = Eşit değil //(A! = B) true

Test Operatörleri

Bu operatörler, çalışma zamanında tipleri kontrol etmek için kullanışlıdır. is // Nesne belirtilen tipte ise trueis!  //Nesne belirtilen tipte ise false

Atama Operatörleri

= (Basit Atama) //Sağ taraf işlenenden sol taraf işlenene değerleri atarÖrn : C = A + B, A + B’nin değerini C’ye atayacaktır. ?? =  //Değeri yalnızca değişken null ise atayın + = (Ekleme ve Atama)  //her ikisini topla ve sonucu sol tarafa ata.Örn : C + = A, C = C + A’ya eşdeğerdir. ─ = (Çıkartma ve Atama) //Sol taraftan sağ taraftarı çıkar ve sonucu sol tarafa ata.Ör : C – = A, C = C – A’ya eşittir. * = (Çarpma ve Atama)  //her ikisini çarp ve sonucu sol tarafa ata.Örn : C * = A, C = C * A’ya eşdeğerdir. / = (Böl ve Ata) Sol bölü sağ ve sonucu sola ata. Not – Aynı mantık Bitwise operatörleri için de geçerlidir, bu yüzden ≪ =, ≫ =, ≫ =, ≫ =, | = ve ^ = olacaktır.

Bitsel Operatörler

 AND      a & b      //Her iki işlenenin karşılık gelen bitlerinin olduğu her bit pozisyonunda bir tane döndürür. OR        a | b        // Her bir iş bitindeki ya da her iki işlenenin karşılık gelen bitlerinin olduğu bit pozisyonunda bir tane döndürür. XOR     a ^ b       // Her iki iş pozisyonunda da karşılık gelen bitlerin her ikisinin de bunlardan biri olmadığına dair bir bit döndürür. NOT     ~ a             // Operandının bitlerini tersine çevirir.Left shift     a ≪ b      // İkilik gösterimi b (<32) bitleri sola kaydırır, sıfırdan sağa kaydırır. right shift   a ≫ b      //İkilik gösterimi b (<32) bitleri sağa kaydırır, kaydırılan bitleri atar.

Bir cevap yazın