bottom

bottom

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,...}), body,}), }) 

açıklama

appBar ın alt kısmında sayfalar arasında geçiş sağlamak için kullanılan tabbar(buton kümesi) oluşturur.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,...}), body,}), }) 

parametreler

appBar: AppBar({
title:  Text()
backgroundColor:  Colors.red  // appbar arkaplan rengini değiştitr
brightness:  Brightness.dark  // appbar karanlık mı parlak mı olacak.
automaticallyImplyLeading: true , // leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir.
leading: Builder(builder: (BuildContext context) {
 return IconButton( 
           icon: const Icon(Icons.menu), 
           onPressed: () { Scaffold.of(context).openDrawer(); }, 
           tooltip: MaterialLocalizations.of(context).openAppDrawerTooltip,
          );
         },
      ),  

//leading ataması yapılmamıssa flutter otomatik olarak oluşturur ve draver ile sekronize açalışır. safya gecisinde ise geri dugmesi olarak yerini alır.
//false verilirse appar içinde geri widget gizlenir. 
//manuel ataması widget oluşturucu olan Builder(builder: ) ile yapılır. sayfadaki draver ile senkronize çalışması için sayafa context ine ihtiyac duyar.

actions:  [ IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_play),   tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ),
IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add),    tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ),
IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add_check), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), 
],
// appBar sağında tıklanabilir widgetler grubu oluşturur. IconButtons, PopupMenuButton gibi...
bottom: TabBar(
     controller: TabController({ initialIndex: 0, @required int length, @required TickerProvider vsync }) yada
              DefaultTabController({ @required length, initialIndex: 0, @required Widget child})

     tabs: [
           Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)),
           Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)),
           Tab(icon: Icon(Icons.directions_bike)),
         ],
  ),
}) 

örnek uygulama

app_bar_bottom_small
 
// Copyright 2017 The Chromium Authors. All rights reserved.
// Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
// found in the LICENSE file.

import 'package:flutter/material.dart';

class AppBarBottomSample extends StatefulWidget {
 @override
 _AppBarBottomSampleState createState() => _AppBarBottomSampleState();
}

class _AppBarBottomSampleState extends State<AppBarBottomSample>
  with SingleTickerProviderStateMixin {
 TabController _tabController;

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  _tabController = TabController(vsync: this, length: choices.length);
 }

 @override
 void dispose() {
  _tabController.dispose();
  super.dispose();
 }

 void _nextPage(int delta) {
  final int newIndex = _tabController.index + delta;
  if (newIndex < 0 || newIndex >= _tabController.length) return;
  _tabController.animateTo(newIndex);
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('AppBar Bottom Widget'),
     leading: IconButton(
      tooltip: 'Previous choice',
      icon: const Icon(Icons.arrow_back),
      onPressed: () {
       _nextPage(-1);
      },
     ),
     actions: [
      IconButton(
       icon: const Icon(Icons.arrow_forward),
       tooltip: 'Next choice',
       onPressed: () {
        _nextPage(1);
       },
      ),
     ],
     bottom: PreferredSize(
      preferredSize: const Size.fromHeight(48.0),
      child: Theme(
       data: Theme.of(context).copyWith(accentColor: Colors.white),
       child: Container(
        height: 48.0,
        alignment: Alignment.center,
        child: TabPageSelector(controller: _tabController),
       ),
      ),
     ),
    ),
    body: TabBarView(
     controller: _tabController,
     children: choices.map((Choice choice) {
      return Padding(
       padding: const EdgeInsets.all(16.0),
       child: ChoiceCard(choice: choice),
      );
     }).toList(),
    ),
   ),
  );
 }
}

class Choice {
 const Choice({this.title, this.icon});

 final String title;
 final IconData icon;
}

const List choices = const [
 const Choice(title: 'CAR', icon: Icons.directions_car),
 const Choice(title: 'BICYCLE', icon: Icons.directions_bike),
 const Choice(title: 'BOAT', icon: Icons.directions_boat),
 const Choice(title: 'BUS', icon: Icons.directions_bus),
 const Choice(title: 'TRAIN', icon: Icons.directions_railway),
 const Choice(title: 'WALK', icon: Icons.directions_walk),
];

class ChoiceCard extends StatelessWidget {
 const ChoiceCard({Key key, this.choice}) : super(key: key);

 final Choice choice;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final TextStyle textStyle = Theme.of(context).textTheme.display1;
  return Card(
   color: Colors.white,
   child: Center(
    child: Column(
     mainAxisSize: MainAxisSize.min,
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
     children: [
      Icon(choice.icon, size: 128.0, color: textStyle.color),
      Text(choice.title, style: textStyle),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

void main() {
 runApp(AppBarBottomSample());
}

 

Bir cevap yazın