automaticallyImplyLeading

automaticallyImplyLeading

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,...}), body,}), }) 

açıklama

leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,...}), body,}), }) 

parametreler

appBar: AppBar({
title:  Text()
backgroundColor:  Colors.red  // appbar arkaplan rengini değiştitr
brightness:  Brightness.dark  // appbar karanlık mı parlak mı olacak.
automaticallyImplyLeading: true , // leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir.
leading: Builder(builder: (BuildContext context) {
return IconButton( 
       icon: const Icon(Icons.menu), 
       onPressed: () { Scaffold.of(context).openDrawer(); }, 
       tooltip: MaterialLocalizations.of(context).openAppDrawerTooltip,
      );
     },
  ),  

//leading ataması yapılmamıssa flutter otomatik olarak oluşturur ve draver ile sekronize açalışır. safya gecisinde ise geri dugmesi olarak yerini alır.
//false verilirse appar içinde geri widget gizlenir. 
//manuel ataması widget oluşturucu olan Builder(builder: ) ile yapılır. sayfadaki draver ile senkronize çalışması için sayafa context ine ihtiyac duyar.

actions:  [ IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_play),   tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ),
IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add),    tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ),
IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add_check), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), 
],
// appBar sağında tıklanabilir widgetler grubu oluşturur. IconButtons, PopupMenuButton gibi...
bottom: TabBar(
 controller: TabController({ initialIndex: 0, @required int length, @required TickerProvider vsync }) yada
          DefaultTabController({ @required length, initialIndex: 0, @required Widget child})

 tabs: [
       Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)),
       Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)),
       Tab(icon: Icon(Icons.directions_bike)),
     ],
),
}) 

Bir cevap yazın