appBar


appBar

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,…}), body,}), })

açıklama

Sayfa üstbarı. örneğin web sitelerinde sayfada sitenin logosunun site adinin bulunduğu kısma (header) karşılık gelir.

konum

MaterialApp({  home:Scaffold({ appBar, body, }),... })

parametreler

appBar: AppBar({
             title:  Text()
             backgroundColor:  Colors.red  // appbar arkaplan rengini değiştitr
             brightness:  Brightness.dark  // appbar karanlık mı parlak mı olacak.
             automaticallyImplyLeading: true , // leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir.
             leading: Builder(builder: (BuildContext context) {
                         return IconButton( 
                                   icon: const Icon(Icons.menu), 
                                   onPressed: () { Scaffold.of(context).openDrawer(); }, 
                                   tooltip: MaterialLocalizations.of(context).openAppDrawerTooltip,
                                  );
                                 },
                              ),  

                      //leading ataması yapılmamıssa flutter otomatik olarak oluşturur ve draver ile sekronize açalışır. safya gecisinde ise geri dugmesi olarak yerini alır.
                      //false verilirse appar içinde geri widget gizlenir. 
                      //manuel ataması widget oluşturucu olan Builder(builder: ) ile yapılır. sayfadaki draver ile senkronize çalışması için sayafa context ine ihtiyac duyar.
actions: [ IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_play), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add_check), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), ], // appBar sağında tıklanabilir widgetler grubu oluşturur. IconButtons, PopupMenuButton gibi... bottom: TabBar( controller: TabController({ initialIndex: 0, @required int length, @required TickerProvider vsync }) yada DefaultTabController({ @required length, initialIndex: 0, @required Widget child}) tabs: [ Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)), Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)), Tab(icon: Icon(Icons.directions_bike)), ], ),
})

örnek uygulama

appbar-orn
 import 'package:flutter/material.dart';

// This app is a stateful, it tracks the user's current choice.
class BasicAppBarSample extends StatefulWidget {
 @override
 _BasicAppBarSampleState createState() => _BasicAppBarSampleState();
}

class _BasicAppBarSampleState extends State {
 Choice _selectedChoice = choices[0]; // The app's "state".

 void _select(Choice choice) {
  // Causes the app to rebuild with the new _selectedChoice.
  setState(() {
   _selectedChoice = choice;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text('Basic AppBar'),
     actions: [
      // action button
      IconButton(
       icon: Icon(choices[0].icon),
       onPressed: () {
        _select(choices[0]);
       },
      ),
      // action button
      IconButton(
       icon: Icon(choices[1].icon),
       onPressed: () {
        _select(choices[1]);
       },
      ),
      // overflow menu
      PopupMenuButton(
       onSelected: _select,
       itemBuilder: (BuildContext context) {
        return choices.skip(2).map((Choice choice) {
         return PopupMenuItem(
          value: choice,
          child: Text(choice.title),
         );
        }).toList();
       },
      ),
     ],
    ),
    body: Padding(
     padding: const EdgeInsets.all(16.0),
     child: ChoiceCard(choice: _selectedChoice),
    ),
   ),
  );
 }
}

class Choice {
 const Choice({this.title, this.icon});

 final String title;
 final IconData icon;
}

const List choices = const [
 const Choice(title: 'Car', icon: Icons.directions_car),
 const Choice(title: 'Bicycle', icon: Icons.directions_bike),
 const Choice(title: 'Boat', icon: Icons.directions_boat),
 const Choice(title: 'Bus', icon: Icons.directions_bus),
 const Choice(title: 'Train', icon: Icons.directions_railway),
 const Choice(title: 'Walk', icon: Icons.directions_walk),
];

class ChoiceCard extends StatelessWidget {
 const ChoiceCard({Key key, this.choice}) : super(key: key);

 final Choice choice;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final TextStyle textStyle = Theme.of(context).textTheme.display1;
  return Card(
   color: Colors.white,
   child: Center(
    child: Column(
     mainAxisSize: MainAxisSize.min,
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
     children: [
      Icon(choice.icon, size: 128.0, color: textStyle.color),
      Text(choice.title, style: textStyle),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

void main() {
 runApp(BasicAppBarSample());
}

Bir cevap yazın

KAPAT
%d blogcu bunu beğendi: