AnimatedBuilder

AnimatedBuilder

AnimatedBuilder({Key key, @required Listenable animation, @required TransitionBuilder builder, Widget child })

açıklama

Animasyon oluşturmak için genel amaçlı bir widget.

parametreler

 AnimatedBuilder({
                    Key key,
                    @required Listenable animation,
                    @required TransitionBuilder builder, //Animasyon her değer değiştirdiğinde çağrılır.
                    Widget child //Oluşturucuya iletilecek alt widget öğesi.
       })

Bir cevap yazın